San Rosendo, unha aposta clara pola esperanza

Santa Igrexa Catedral Basílica de Mondoñedo, luns 1 de marzo de 2021

Homilía do administrador diocesano na solemnidade de san Rosendo, patrono de Mondoñedo-Ferrol

"Aos cansos e desilusionados, a vida de persoas como Rosendo invita a voar, e voar ben alto; a mergullarse nas profundidades sen medo, confiando en aquel que nos chama a seguilo e a sermos santos, saíndo da nosa mediocridade, e sendo don e esperanza para os homes e mulleres de hoxe"

Saúdo con afecto a todos cantos estamos a compartir esta celebración: aos membros do cabido catedralicio e sacerdotes concelebrantes, aos consagrados e a todos vós, irmáns e irmás, que viñestes nesta mañá honrar ao noso patrón san Rosendo.

Se miramos á historia no século X, a época na que vive o noso patrón é unha época convulsa, difícil, escura… tanto que en moitos ámbitos se lle coñece como Idade de Ferro. Pero, a nivel relixioso, é unha época apaixoante, novidosa, de buscar xeitos novos de anuncio do evanxeo, buscar xeitos novos de vivir en fraternidade baseándose nos principios e valores do evanxeo; de abrir novos vieiros para a transformación da realidade buscando camiños dunha maior xustiza e igualdade social. Rosendo expresa coa súa vida a acción de Deus no corazón de cada crente e a resposta dada en fe a unha vida apaixoada por Cristo, a Igrexa e os irmáns.  A acollida en fe do Evanxeo lévao ao misterio de comunión na Igrexa, participación da vida mesma de Deus Pai, Fillo e Espírito que enche o seu ser e que o chama a seguilo. Esta é a santidade, vocación universal que Deus fai a toda persoa.

Que podemos aprender nós, cristiáns do século XXI, deste santo? Que nos pode decir hoxe Rosendo a esta Igrexa que camiña nas terras que el pastoreou con entrega, decisión, sacrificio e moita fe?

Somos unha Igrexa en camiño, que está a aprender cada día. Camiñar significa saír da nosa contorna, das nosas rutinas e inercias… Queremos descubrir a nosa conciencia misioneira, tendo “un corazón auténticamente aberto a unha comuñón universal, onde nada nin ninguén quede excluido desa fraternidade (LS 92)".

Nesta peregrinaxe, Rosendo invítanos constantemente a volver o corazón ao Señor, a encontrarnos con el, deixándolle ao Mestre que vaia transformando as nosas vidas, e anunciando a todos, con novo ardor e impulso, buscando camiños novos, a alegría do evanxeo e do seguimento de Cristo, tamén hoxe.

Camiñamos xuntos, con moitos homes e mulleres, acompañados por Cristo, e pola testemuña de tantos irmáns e irmás que, como Rosendo, nos precederon na fe e alentan desde a comunión dos santos. San Rosendo recórdanos que esta comunión temos que vivila acollendo a cada persoa na súa propia realidade, tal como é, sen xulgar e vendo nela un irmán, unha irmá. Esta comunión ten que levarnos a un estilo novo de ser persoas, de ser sociedade, de sermos Igrexa. Esta comunión ten que traducirse en xestos pequenos e concretos: no amor a esta Igrexa particular tal e como é, e non como nos gustaría que fora; no amor a cada proxecto diocesano involucrándonos todos como algo propio; no amor a cada persoa, que nunca é un inimigo, si un irmán; nun amor que nos leve a compartir o que somos e o que temos, promovendo sempre a xustiza, a dignidade e a igualdade social.

Esta comunión ha de levarnos a camiñar todos na mesma dirección, sumando esforzos, non restando, a estilo do noso santo patrón.

Celebrar esta festa tennos que levar a soñar e vivir unha Igrexa que sexa signo cercano do Reino, sabendo que cada unha das dimensións que viviu san Rosendo, de xeito real e apaixoado, seguen a ser de plena actualidade na nosa realidade diocesana.

Aos cansos e desilusionados, a vida de persoas como Rosendo invita a voar, e voar ben alto; a mergullarse nas profundidades sen medo, confiando en aquel que nos chama a seguilo e a sermos santos, saíndo da nosa mediocridade e sendo don e esperanza para os homes e mulleres de hoxe. Aos que soñan e viven con ilusión, Rosendo empuxa a non cansarse e seguir adiante, medrando e ampliando horizontes sempre novos.

Pedimos, hoxe, a intercesión do noso patrono para sentir e construir unha comunidade signo do Reino, punto de referencia no servizo á verdade para todos os homes e mulleres de boa vontade; unha comunidade que acolle, sinte, e é cercana con todos, e dunha maneira especial cos máis febles e desfavorecidos, cos que sofren e os tristes…

Pedimos a súa intercesión, neste momento en que estamos facendo camiño sen pastor na diocese. Sabemos que o Señor é o auténtico Pastor, que el é quen nos marca o camiño e quen nos invita a seguilo. A el, o Bo Pastor, e encomendándonos a san Rosendo, pedímoslle que nos bendiga axiña cun pastor cun corazón bo e samaritano, que ula a ovella e que coñeza, ame e se entregue ao seu rabaño con paixón. Que esa paixón que pedimos para todos os diocesanos nos anime a comprometernos en facer Reino nestas terras mindonienses.
 

ESPAÑOL

Saludo con afecto a todos cuantos estamos compartiendo esta celebración: a los miembros del cabildo catedralicio y sacerdotes concelebrantes, a los consagrados y a todos vosotros, hermanos y hermanas, que habéis venido esta mañana a honrar a nuestro patrón san Rosendo.

Si miramos a la historia en el siglo X, la época en la que vive nuestro patrón es una época convulsa, difícil, oscura… tanto que en muchos ámbitos se la conoce como la Edad de Hierro. Pero, a nivel religioso, es una época apasionante, novedosa, de buscar maneras nuevas de anuncio del evangelio, buscar maneras nuevas de vivir en fraternidad basándose en los principios y valores del evangelio; de abrir nuevos caminos para la transformación de la realidad buscando caminos de una mayor justicia e igualdad social. Rosendo expresa con su vida la acción de Dios en el corazón de cada creyente y la respuesta dada en fe a una vida apasionada por Cristo, la Iglesia y los hermanos. La acogida en la fe del evangelio lo lleva al misterio de comunión en la Iglesia, participación de la vida misma de Dios Padre, Hijo y Espíritu que llena su ser y que lo llama a seguirlo. Esta es la santidad, vocación universal que Dios hace a toda persona.

¿Qué podemos aprender nosotros, cristianos del siglo XXI, de este santo? ¿Qué nos puede decir hoy Rosendo de esta Iglesia que camina en las tierras que él pastoró con entrega, decisión, sacrificio y mucha fe?

Somos una Iglesia en camino, que está aprendiendo cada día. Caminar significa salir de nuestro entorno, de nuestras rutinas e inercias… Queremos descubrir nuestra conciencia misionera, teniendo “un corazón auténticamente abierto a una comunión universal, donde nada ni nadie quede excluido de esa fraternidad (LS 92)".

En este peregrinaje, Rosendo nos invita constantemente a volver el corazón al Señor, a encontrarnos con él, dejándole al Maestro que vaya transformando nuestras vidas, y anunciando a todos, con nuevo ardor e impulso, buscando caminos nuevos, la alegría del evangelio y del seguimiento de Cristo, también hoy.

Caminamos juntos, con muchos hombres y mujeres, acompañados por Cristo, y por el testimonio de tantos hermanos y hermanas que, como Rosendo, nos precedieron en la fe y alientan desde la  comunión de los santos. San Rosendo nos recuerda que esta comunión tenemos que vivirla acogiendo a cada persona en su propia realidad, tal como es, sin juzgar y viendo en ella un hermano, una hermana. Esta comunión tiene que llevarnos a un estilo nuevo de ser personas, de ser sociedad, de ser Iglesia. Esta comunión tiene que traducirse en gestos pequeños y concretos: en el amor a esta Iglesia particular tal y como es, y no como nos gustaría que hubiera sido; en el amor a cada proyecto diocesano, involucrándonos todos como algo propio; en el amor a cada persona, que nunca es un enemigo, sí un hermano; en un amor que nos lleve a compartir lo que somos y lo que tenemos, promoviendo siempre la justicia, la dignidad y la igualdad social.

Esta comunión ha de llevarnos a caminar todos en la misma dirección, sumando esfuerzos, no restando, al estilo de nuestro santo patrón.

Celebrar esta fiesta nos tiene que llevar a soñar y vivir una Iglesia que sea signo cercano del Reino, sabiendo que cada una de las dimensiones que vivió san Rosendo, de manera real y apasionada, siguen estando de plena actualidad en nuestra realidad diocesana.

A los cansados y desilusionados, la vida de personas como Rosendo invita a volar, y volar bien alto; a sumergirse en las profundidades sin miedo, confiando en aquel que nos llama a seguirlo y a ser santos, saliendo de nuestra mediocridad y siendo don y esperanza para los hombres y mujeres de hoy. A los que sueñan y viven con ilusión, Rosendo empuja a no cansarse y seguir adelante, creciendo y ampliando horizontes siempre nuevos.

Pedimos hoy la intercesión de nuestro patrono para sentir y construir una comunidad signo del Reino, punto de referencia en el servicio a la verdad para todos los hombres y mujeres de buena voluntad; una comunidad que acoge, siente y es cercana con todos, y de una manera especial con los más débiles y desfavorecidos, con los que sufren y los tristes…

Pedimos su intercesión en este momento en que estamos haciendo camino sin pastor en la diócesis. Sabemos que el Señor es el auténtico Pastor, que él es quien nos marca el camino y quien nos invita a seguirlo. A él, el buen Pastor, y encomendándonos a san Rosendo, le pedimos que nos bendiga enseguida con un pastor con un corazón bueno y samaritano, que huela a oveja y que conozca, ame y se entregue a su rebaño con pasión. Que esa pasión que pedimos para todos los diocesanos nos anime a comprometernos en hacer Reino en estas tierras mindonienses.

Antonio Valín Valdés

Administrador Diocesano de Mondoñedo-Ferrol (Ribadeo, 1968)