Asuntos económicos

En cada diocese ha de constituírse un consello de asuntos económicos, presidido polo bispo diocesano e integrado por persoas que sexan verdadeiramente expertas en materia económica e dereito civil, e de probada integridade. Os seus membros noméanse para un período de cinco anos. Compételle facer cada ano o orzamento de ingresos e gastos para todo o réxime da diocese, así como aprobar as contas de ingresos e gastos a fin de ano. Propio do consello será tamén dar os criterios sobre administración dos bens da diocese.

Membros

Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández (Ecónomo)
D. José Manuel Acemel Gómez (Viceecónomo)
Rvdo. D. Juan Pablo Alonso Rolle
D. Evaristo Castedo Fernández
Dña. Paula Castro Mazorra
Dña. Rocío Dios García
D. José María Fernández Jorge
Rvdo. D. Carlos Gómez Iglesias
D. Antonio González Lago
D. José López Coira
D. Eduardo Máiz Vázquez
Rvdo. D. Juan José Novo Gabeiras
Rvdo. D. Ramón Otero Couso
D. Alvar Quintanilla López-Tafall
D. Guillermo Romero Balás
Dña. Elena García Pedreira (Secretaria)

Vixencia: De decembro de 2022 a decembro de 2027.

Estatutos do Consello de Asuntos Económicos